Lataa opas kuinka optimoida talousjohtamisesta saatava hyöty ja maksimoida yrityksen tulos ja kassavirta »

Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista

Katso asiakasvideot toimeksiannoista

Anpe Oy

Pynnönen International Ltd Oy

Sontek Oy

Gredi Oy

Ohessa esimerkkejä asiakastoimeksiannoista:

Anpe Oy

Anpe Oy on rakennusalan yritys, jonka palveluihin kuuluu puhallusvillaurakointi, suurtehoimurointi, suurtehopuhallus, Lecasoraurakointi sekä polyuretaanieristykset. Anpe on perheyritys, joka on perustettu vuonna 1976 ja yrityksen omistus ja johto on jo toisessa sukupolvessa. Yrityksen liikevaihto tilikaudella 1.3.2021 - 28.2.2022 oli n. 7,5 miljoonaa euroa ja yrityksessä työskentelee noin 50 henkilöä. Lisäksi konserniin kuuluu Anpe Turku Oy, jonka liikevaihto tilikaudella 1.3.2021 - 28.2.2022 oli n. 1 miljoona euroa.

Olemme tehneet yhteistyötä Anpen kanssa jo vuodesta 2016 lähtien. Anpe on ulkoistanut Finaintel Oy:lle kaiken talousohjauksen lähtien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta päättyen talousjohtamiseen. Yrityksen liikevaihto on vuodesta 2016 lähtien n. tuplaantunut ja olemme tukeneet Anpen kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä. Analysoimme ja käymme yrityksen johdon kanssa säännöllisesti liiketoiminnan luvut läpi ja autamme johtoa päätösten tekemisessä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Laadimme myös johdon kanssa ennusteet ja budjetit, jotka tukevat operatiivista suunnittelua. Autamme yrityksen johtoa myös eri business-casien analysoimisessa ja strategisten asioiden kehittämisessä.

"Rakennusalalla toiminta on nykyään todella hektistä. Asioita tapahtuu paljon ja ei ole mielestämme tarkoituksenmukaista että yrityksen johto joutuu huolehtimaan päätyönään taloushallinnon asioista. Tästä syystä olemme ulkoistaneet talousjohtamisen sekä osan taloushallinnon rutiineista Finaintelille. Palvelu on aina ollut hyvää ja laadukasta. Olemme saaneet arvokasta tietoa ja apua päätöksentekoon ja liiketoiminnan johtamiseen. Asiat on aina selvitetty ja hoidettu tehokkaasti ja mitään asioita ei ole jäänyt koskaan roikkumaan. Kaikki raportit sidosryhmiin kuten pankkiin ja verottajaan on hoidettu asiallisesti ja ne ovat olleet ns. kerralla valmiita eikä lisätietoja ole tarvinnut toimittaa. Henkilöt saa aina kohtuullisessa ajassa kiinni. Voimme suositella Finainteliä lämpimästi."

Hannu Pesola, toimitusjohtaja

Lue lisää Anpesta: https://www.anpe.fi

Office Innovations Finland Oy

Office Innovations Finland Oy tuottaa tulostusympäristöjen ja dokumenttityöskentelyn palveluita. Yrityskokonaisuuteen kuuluu Office Innovations Finland Oy ja Office Innovations Vantaa Oy, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 8 miljoonaa ja yhtiöissä työskentelee n. 24 henkilöä.

Teimme Office Innovations Finland Oy:lle ja Office Innovations Vantaa Oy:lle talousohjauksen kehittämisen ja kannattavuuden parantamisen projektin, jonka aikana kävimme läpi yhtiön koko liiketoiminnan, prosessit, toiminnanohjauksen sekä liiketoiminnan luvut ja talousohjauksen ja kannattavuuden sen hetkisen tason. Haastattelimme myös yhtiön johtoa ja avainhenkilöitä. Projektin aikana saimme aikaan merkittävän määrän kehitysideoita yhtiön talousohjauksen, talousprosessien ja toiminnanohjauksen kehittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi, joita yhtiö ryhtyi projektin päätyttyä viemään käytäntöön. Rakensimme myös yhtiöille raportointiin ja ennustamiseen laskentamallit. Autoimme yhtiötä myös laatimaan budjetin molemmille yhtiöille.

"Olen tyytyväinen Finaintel Oy:n ammattitaitoiseen osaamiseen ja hyvään palveluun."

Jani Michelsson, toimitusjohtaja

Lue lisää Office Innovations Finland Oy:stä: https://www.oif.fi

Naps Solar Systems Oy

Naps Solar Systems Oy on aurinkosähköjärjestelmiin erikoistunut yhtiö, jonka alunperin Neste on perustanut vuonna 1981 omaksi aurinkosähköyksikökseen (NAPS = Neste Advanced Power Systems). Nykyisin omistajina toimii Taaleri Oyj:n Kiertotalousrahasto sekä merkittäviä kotimaisia energiayhtiöitä. Naps toteuttaa aurinkovoimalaprojekteja yrityksille, off-grid –järjestelmiä vaativiin olosuhteisiin sekä aurinkosähköratkaisuja mm. kotitalouksille ja taloyhtiöille. Naps on toteuttanut globaalisti yli 260 000 aurinkosähköjärjestelmää useampaan kuin 140 maahan, kaikille mantereille. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli n. 4,7 miljoonaa euroa ja se työllisti 16 henkilöä.

Teimme Napsille sisäisen laskennan kehittämisen projektin, jossa kehitettiin yhtiön overhead-kustannusten kohdistamisperiaatteita ja laskentamalleja. Overhead-kustannukset jaettiin ensin eri toiminnoille ja sen jälkeen kohdistamisperiaatteilla eri liiketoiminnoille. Samalla kehitettiin myös eri liiketoimintojen kannattavuusseurantaa. Toimeksiannon lopputuloksena laadittiin laskentamalli, jolla eri liiketoimintojen kannattavuutta voidaan seurata sekä annettiin yhtiölle kehitysehdotuksia kustannuslaskennan ja kannattavuusseurannan edelleen kehittämiseksi. Toimeksiannon avulla yhtiö on onnistunut kehittämään talouden seurantaa sekä tarjouslaskentaa ja projektien hinnoittelua, mikä on osaltaan auttanut projektien kannattavuudessa.

"Olemme tehdyn toimeksiannon avulla onnistuneet kehittämään taloutemme seurantaa ja toimeksiannosta saatuja tuloksia ja tehtyjä havaintoja viedään eteenpäin käynnissä olevassa ERP-projektissa mm. talouden seurannan ja raportoinnin osalta. Aikaisempaa parempi overhead-kustannustieto on myös auttanut mm. projektien hinnoittelussa ja tarjouslaskennassa ja näitä on kehitetty. Muutokset nykyisiin prosesseihin ja raportointiin on tarkoitus on tehdä käynnissä olevan ERP-projektin yhteydessä. Olemme saaneet uusia konkreettisia ajatuksia, näkemyksiä ja katsontakantoja toimitusjohtajalle ja controllerille siitä miten asioita voisi ja kannattaisi seurata, sekä täsmällisemmän käsityksen nykyiseen kannattavuushaasteeseen. Projektien kannattavuus on edelleen parantunut, jossa yksi asia muiden joukossa on täsmällisempi käsitys projektin kuluista. "

Timo Laakso, toimitusjohtaja

Lue lisää Napsista: https://www.napssolar.fi/

Signa Oy

Signa Oy tuottaa palveluita ja tuotteita messuosastoihin, kiinteistöjen opasteisiin, tilamuutoksiin ja tilatuotteisiin liittyen. Signa Oy on syntynyt kahden yrityksen, Standi People Oy:n ja Opastemestarit Oy:n yhdistymisessä. Signa Oy:n liikevaihto oli n. 3,6 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yrityksessä työskentelee n. 30 työntekijää. Koronavirusepidemia ja sitä seuranneet sulut ja rajoitukset käytännössä lopettivat yhtiön messuliiketoiminnan. Samaan aikaan yhtiö hankki Opastemestarit Oy:n osakekannan. Yhtiön liikevaihto laski merkittävästi ja tämä aiheutti merkittäviä tappioita ja haasteita kassanhallinnassa.

Teimme Signalle kannattavuuden parantamisen ja talousohjauksen kehittämisen projektin, jonka aikana kävimme läpi yhtiön koko liiketoiminnan, prosessit, toiminnan- ja tuotannonohjauksen sekä liiketoiminnan luvut ja kannattavuuden ja talousohjauksen sen hetkisen tason. Haastattelimme myös yhtiön johtoa ja avainhenkilöitä. Projektin aikana saimme aikaan merkittävän määrän kehitysideoita yhtiön kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan ja tuotannon ohjauksen sekä talousohjauksen kehittämiseksi, joita yhtiö ryhtyi projektin päätyttyä viemään käytäntöön. Autoimme yhtiötä myös laatimaan budjetin tilikaudelle 2022. Teimme projektin syksyllä 2021. Yhtiön tilikauden 2022 tulos oli jo n. 171.000 euroa voitollinen.

Lue lisää Signasta: https://signa.fi

Oy Western Shipyard Ltd

Oy Western Shipyard Ltd tarjoaa telakointipalveluita sekä laivojen ja muiden kelluvien rakenteiden rakennus-, korjaus- ja muutospalveluita. Yhtiön telakka sijaitsee Teijolla Salossa. Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Millog-konserniin ja Patria-konserniin. Tilikaudella 1.9.2019 – 31.8.2020 yhtiön liikevaihto oli n. 16 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 25 henkilöä.

Yhtiö tuli osaksi Millog- ja Patria-konsernia lokakuussa 2020. Tällöin yhtiössä tuli tarve nopealle ja tilapäiselle osaamiselle, kun yhtiön taloushallinnon prosessit, raportointi ja ennustaminen piti muuttaa konsernin tarvitsemaan muotoon ja varmistaa oikea-aikainen ja täsmällinen raportointi konsernille.

Teimme WSY:lle controller-toimeksiannon, joka kesti lokakuusta 2020 kesäkuuhun 2021. Toimeksiantoon kuului kuukausiklousaus ja klousausprosessien kehittäminen, lukujen analysointi ja raportointi, budjetin ja ennusteiden laadinta, tilinpäätösten laadinta, tilintarkastusprosessissa avustaminen ja veroasiat.

Kevään 2021 aikana WSY:lle rekrytoitiin oma talousasioista vastaava henkilö. Toimeksianto tuli luonnolliseen päätökseensä, kun uusi rekrytoitu henkilö sai otettua kaikki edellä mainitut prosessit haltuunsa ja varmistettiin, että tämä siirtymä onnistui sujuvasti.

Lue lisää WSY:sta sekä Millog- ja Patria-konserneista:

www.wsy.fi
www.millog.fi
www.patriagroup.com/fi

Network Services Finland Oy

NSF-yhtiöt, joihin kuuluu Network Services Finland Oy, NSF Palvelut Oy sekä Listo Sur s.r.l., tarjoaa laadukkaita IT-ulkoistuspalveluita sekä muita IT-palveluita. Palveluihin kuuluu mm. IT-tukipalvelut, IT-päällikköpalvelut sekä IT-laitteiden ja ohjelmistojen myynti. NSF-yhtiöiden liikevaihto tilikaudella 2019 oli n. 3 miljoonaa euroa.

Teimme NSF-yhtiöille talousprosessien kartoitus- ja kehitysprojektin, jonka aikana kuvattiin kaikki talousprosessit ja niihin liittyvät IT-järjestelmät sekä tunnistettiin niissä kehitys- ja optimointimahdollisuuksia. Kehitysprojekti ajoittui hetkeen, jolloin yhtiöiden vahva kasvu rupesi asettamaan haasteita talousprosesseille ja sille kuinka ne tukevat yhtiöitä kasvaessa ja kehittyessä. Aspekteja kehitysprojektissa olivat mm. miten tehokkaita talousprosessit ovat, miten IT-järjestelmät tukevat talousprosesseja, miten talousprosessit tukevat kontrolleja ja miten talousprosessit ja IT-järjestelmät tukevat johdon raportointia ja ennustamista. Toimeksiantoon sisältyi myös yhtiörakenteiden tarkoituksenmukaisuuden analysointi.

Toimeksiannon lopputuloksena NSF-yhtiöiden johto sai käyttöönsä kattavan raportin, jossa kaikki edellä mainitut asiat ja kehitysehdotukset käytiin läpi. Toimeksiannon jälkeen johto lähti kehittämään raportissa mainittuja asioita. Muutoksia, joita toimeksiannon jälkeen tehtiin talousprosseihin oli mm. tietojärjestelmien vaihto, ulkoistuskumppanin vaihto, taloushallinnon työnjaon uudistus sekä raportoinnin ja ennustamisen kehittäminen. Lisäksi on toteutettu liiketoimintakauppa, jossa NSF Palvelut Oy:n liiketoiminta ja henkilöstö siirtyivät Network Services Finland Oy:öön ja NSF Palvelut Oy sulautuu emoyhtiöönsä Network Services Finland Oy:öön vuoden 2020 aikana.

Pynnönen International Ltd Oy

Pynnönen International Ltd Oy on suomalainen kuljetus- ja huolinta-alan perheyritys, joka on perustettu vuonna 1948. Tilikaudella 2013 yhtiön liikevaihto oli n. 6,5 Meur. Vuosien 2014-2015 aikana yhtiön vuotuinen liikevaihto laski alle 3 miljoonaan euroon. Näin raju liikevaihdon lasku ajoi yhtiön kannattavuus- ja rahoituskriisiin.

Teimme Pynnöselle kannattavuuden parantamisen projektin, jonka aikana kävimme läpi yhtiön koko liiketoiminnan ja sen hetkisen kannattavuuden tason ja kaikki yrityksen kannattavuuden muodostumiseen vaikuttavat asiat sekä yhdessä johdon kanssa loimme paljon uusia keinoja kannattavuuden parantamiseen. Teimme projektin aikana yhdessä yhtiön johdon kanssa välttämättömiä saneeraustoimenpiteitä sekä olimme mukana mm. kilpailuttamassa sopimuksia sekä analysoimme yrityksen kustannusrakennetta ja arvioimme ja annoimme neuvoja mahdollisuuksista sen pienentämiseen. Osana yrityksen selviytymistaktiikkaa, olimme mukana järjestelemässä yhtiölle lainarahoitusta, joiden turvin oli mahdollista tehdä tervehdyttämistoimenpiteitä. Analysoimme myös yrityksen myyntikaterakennetta ja myyntiä ja annoimme suosituksemme niiden parantamiseen. Projektin lopputuloksena yhtiön johto sai käyttöönsä työkalut yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Projektin aikana saimme aikaan suoria, välittömiä vaikutuksia kannattavuuteen sekä myös annoimme yrityksen johdolle neuvoja ja toimenpidesuorituksia, joiden positiiviset vaikutukset kannattavuuteen ja kassavirtaan kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Pynnönen Internationalin tilanteen ollessa erittäin vakava, jatkoimme palvelua projektin jälkeenkin ja toimimme edelleen Pynnönen Internationalin ulkoistettuna talousjohtona ja olemme tukeneet ja sparranneet yrityksen johtoa projektin aikana syntyneiden toimenpide-ehdotusten läpiviennissä sekä jatkotoimenpiteiden ja yrityksen jatkokehityksen toteuttamisessa. Olimme mukana myös neuvottelemassa toista rahoitusta, joka toteutui ja varmisti yrityksen kassavirran myös toipumisvaiheessa. Olemme lisäksi vieneet eteenpäin yrityksen sisäisen laskennan, raportoinnin, taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen kehittämistä.

Palveluidemme sekä yrityksen johdon systemaattisen toiminnan ansiosta Pynnönen International Ltd Oy on selvinnyt kannattavuus- ja rahoituskriisistään. Järjestelemämme rahoituksen turvin oli mahdollista viedä saneeraus- ja muut kehitystoimenpiteet läpi, jotta ensin päästiin päivittäisessä liiketoiminnassa plussan puolelle. Tämän jälkeen myynnin kehityksen, tiukan kulukurin ja talouden ohjauksen sekä myös toisen järjestelemämme rahoituksen ansiosta Pynnönen on saanut kassavirtansa kuntoon, niin että liiketoiminta tuottaa voittoa ja yhtiö selviää kaikista taloudellisista velvoitteistaan.

"Olen erittäin tyytyväinen Finaintel Oy:n palveluihin. Finaintelin lähestysmistapa, jossa yhdessä yrityksen johdon kanssa käytiin läpi koko liiketoiminta ja sen prosessit sekä kaikki operatiiviset asiat ja niistä luotiin tarvittavat toimenpidesuunnitelmat, jotka vaikuttavat kustannuksiin ja tuottoihin ja sitä kautta yrityksen kannattavuuteen, sai minut vakuuttuneeksi siitä, että projektin aikana tehtiin oikeita asioita. Olen ollut myös tyytyväinen Finaintelin säännölliseen talousjohtajapalveluun, jonka kautta projektin aikana esille tulleita toimenpide-ehdotuksia on viety läpi ja edelleen kehitetty kannattavuutta sekä talouden ohjausta."

Kari Pynnönen, toimitusjohtaja

Lue lisää Pynnönen Internationalista: www.pynnonen.fi

Lue Pynnösestä ja toimeksiannosta myös Kauppalehden artikkeli:

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ulkopuolinen-apu-auttoi-kuljetusfirman-jaloilleen/W2C7JYSE

Jos artikkeli ei aukea tai linkin kanssa on muita ongelmia, klikkaa:

http://www.finaintel.fi/uploads/Kauppalehden_artikkeli_Pynnonen.pdf

Happy Hour Restaurants Oy

Happy Hour Restaurants on suomalainen ravintola-alan konserni, joka omistaa Helsingissä mm. Storyville-, Rymy-Eetu- ja LeBonk –nimiset ravintolat Helsingissä. Konsernin liikevaihto oli tilikausina 2013 – 2014 ja 2014 – 2015 hieman alle 6 miljoonaa euroa.

Teimme Happy Hour Restaurantsille kannattavuuden parantamisen projektin, jonka aikana kävimme läpi koko konsernin liiketoiminnan ja sen hetkisen kannattavuuden tason ja kaikki konsernin kannattavuuden muodostumiseen vaikuttavat asiat sekä yhdessä johdon kanssa loimme paljon uusia keinoja kannattavuuden parantamiseen. Olimme mukana mm. kilpailuttamassa sopimuksia sekä analysoimme konsernin kustannusrakennetta ja mahdollisuuksia sen pienentämiseen. Analysoimme myös ravintoloiden myyntikaterakenteita sekä ravintoloiden myyntiä ja annoimme suosituksemme niiden parantamiseen. Toimeksiannon lopputuloksena konsernin johto sai käyttöönsä työkalut konsernin kannattavuuden parantamiseen. Projektin aikana saimme aikaan suoria, välittömiä vaikutuksia kannattavuuteen sekä myös annoimme konsernin johdolle neuvoja ja toimenpidesuosituksia, joiden positiiviset vaikutukset kannattavuuteen ja kassavirtaan kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää Happy Hour Restaurantsista: www.hhr.fi

 

Golden Heights Oy

Golden Heights on korujen vähittäismyyntiin erikoistunut konserni, johon kuuluu mm. Kultajousi Oy ja Oy Alexander Tillander Ab Suomessa ja mm. Iduna AB Ruotsissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli n. 168 Meur. Konsernissa oli Suomessa menossa ERP-projekti (Microsoft Dynamics AX 2012), johon osallistuimme Controller-palvelumme kautta. Autoimme ERP-projektissa mm. testauksessa ja dokumentoinnissa ja muutenkin toimimme asiantuntijana erityisesti talousprosessien osalta.

Lue lisää konsernin yhtiöistä:
www.kultajousi.fi
www.alexandertillander.fi

Brevini Finland Oy

Brevini Group on yksi maailman johtavista vaihde- ja hydrauliikkakomponenttien valmistajista. Sen tytäryhtiöt Brevini Finland Oy ja Brevini Fluid Power Finland Oy ovat palvelleet asiakkaitaan Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 1960 perustetulla Brevini Group:lla on 29 tytäryhtiötä ympäri maailman. Brevini on ylpeä tuotteidensa laadusta ja kustannustehokkuudesta, toimitustensa varmuudesta sekä jatkuvasta tuotekehityksestään. Brevini toimittaa voimansiirtotuotteet nopeasti ja tehokkaasti eri toimialojen tarpeisiin. Kaikki Brevinin palvelut ovat kompaktisti samassa paikassa, toimisto, logistinen varasto ja huoltopalvelu löytyvät Espoon Suomenojalta.

Finaintel Oy teki Brevinille talousprosessien kartoitus- ja kehitysprojektin, jonka aikana kartoitettiin ja kuvattiin Brevinin nykyiset talousprosessit ja tunnistettiin niissä kehittämiskohteita ja ulkoistamismahdollisuuksia sekä tapoja tehdä asiat eri tavalla. Projekti ajoittui ajankohtaan jossa taloushallinnossa tapahtui muita rakenteellisia muutoksia ja yrityksen johto halusi tehdä prosesseihin kokonaiskartoituksen ja saada ulkopuolisen näkemyksen, miten asiat voidaan ja kannattaa järjestää. Toimeksiannon tarkoitus oli antaa yrityksen johdolle käyttöönsä kaikki tiedot ja vaihtoehdot liittyen talousprosessien järjestämiseen ennen päätöksiä mahdollisista rekrytoinneista, ulkoistuksista, uudelleenjärjestelyistä jne. Toimeksianto toteutettiin haastatteluiden sekä materiaaliin ja prosesseihin tutustumisen avulla.

Toimeksiannon päätteeksi yrityksen johto sai käyttöönsä kattavan raportin, jossa kaikki asiat ja ehdotukset käytiin läpi yksityiskohtaisesti. Toimeksiannon jälkeen Brevini hyödynsi raporttia kehittäessään taloushallinnonprosesseja. Esitettyihin ehdotuksiin kuului mm. nykyisen tietojärjestelmän korvaaminen uudella toiminnanohjausjärjestelmällä.

"Finaintelin tuoma ulkopuolinen näkökulma taloushallinnon rakenteisiin ja työtapoihin antoi meillä hyvän pohjan rakentaa jotain uutta, jota tarvitsemme saavuttaaksemme uuden tason taloushallinnossa. Näin voimme luottavaisena keskittyä tulevaan kasvuun ja markkinoiden tuomaan haasteeseen."

Timo Savolainen, toimitusjohtaja

Lue lisää Brevinistä: www.brevini.com, www.brevinifluidpower.com

MaxBuild Oy

MaxBuild –konserni on erikoistunut uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen sekä talotekniikkaan. Konserniin kuuluu emoyhtiö MaxBuild Oy, joka on erikoistunut uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen sekä tytäryhtiö MaxBuild Talotekniikka Oy, joka on erikoistunut talotekniikkaan, johon kuuluu sekä uudis-, että saneerausrakentamisen lämpö-, vesi-, ilma- ja automaatiotyöt. Emoyhtiö MaxBuild Oy toimii myös perustajaurakoinnissa. Tilikaudella 2016 MaxBuild –konsernin liikevaihto oli n. 24 miljoonaa euroa ja konsernissa työskenteli keskimäärin 41 henkilöä. MaxBuild –konserni on Finaintelin tilintarkastusasiakas.

Lue lisää MaxBuildista: www.maxbuild.fi

 

Varova Oy

Varova Oy on erikoistunut kansainvälisiin kuljetuksiin ja huolintaan ja sen palvelut kattavat mm. maantiekuljetukset, merikuljetukset, lentorahdin, huolinnan ja erikoiskuljetukset. Maantiekuljetuksissa Varovan kuljetusyhteydet ulottuvat lähes kaikkiin Euroopan maihin ja yhtiö tarjoaa merikuljetuksia ja lentorahtia kaikilla mantereilla. Varovan liikevaihto tilikaudella 2012-2013 oli 56,7 Meur ja henkilöstöä oli 154.

Teimme Varovalle taloustoimintojen recovery –dokumentaation. Dokumentaation tarkoituksena on antaa yhtiölle työkalu odottamattomiin tilanteisiin, joissa taloustoimintojen jatkuvuus ja katkeamaton hoitaminen voivat olla vaarassa. Dokumentaation avulla voidaan edellä mainitussa tilanteessa varmistaa kriittisten taloustoimintojen jatkuvuus. Samalla annoimme Varovalle lupauksen, että Finaintelin ulkoistuspalveluiden kautta yhtiö saa ulkopuoliset resurssit käyttöönsä, jos sellainen odottamaton tilanne pääsee yllättämään.

Lue lisää Varovasta: www.varova.fi

Mentura Group Oy

Mentura Group on IT-ohjelmistoihin ja asiantuntijapalveluihin erikoistunut konserni, johon kuuluu Mentura Group Oy, TETRA House Finland Oy ja Mentura Services Oy. Ohjelmistot ja palvelut ovat suunnattu erityisesti verkko-operaattoreille. Euroopan lisäksi Menturalla on asiakkuuksia mm. Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, Qatarissa ja Kuwaitissa. Mentura Group on Finaintelin tilintarkastusasiakas.

Lue lisää Menturasta: www.menturagroup.com

Oy Finnstaples Ab

Finnstaples on yksi Suomen suurimmista pakkausalan tukkukauppaa harjoittavista yrityksistä. Konserniin kuuluu mm. Oy Finnstaples Ab ja Packlink Oy. Finnstaplesin päätoimipaikka ja päävarasto sijaitsevat Suutarilassa Helsingissä. Konserni harjoittaa tukkukaupan lisäksi myös aaltopahvin jalostustoimintaa Lempäälässä. Finnstaples -konsernin liikevaihto v. 2011 oli n. 9,5 Meur ja konsernin palveluksessa oli 28 henkilöä.

Finnstaplesille syntyi äkillinen resurssivaje, kun heidän taloudesta vastaava henkilönsä lähti pois talosta, eikä uuden henkilön rekrytointia ollut saatu vietyä päätökseen. Finnstaples sai käyttöönsä korvaavat resurssit Talousjohtajapalvelumme kautta ja väliaika, jolloin talossa ei ollut omaa palkattua henkilöä, sujui joustavasti ilman häiriöitä.

Asioita, jotka Finnstaplesilla hoituivat Talousjohtajapalvelumme kautta olivat mm. konserni- ja johdon raportointi, materiaalit johtoryhmää varten, tilinpäätöksen koordinointi ja budjettidatan siirtäminen toiminnanohjausjärjestelmään, jne.

”Asiointi Finaintelin kanssa oli positiivinen kokemus ja saimme vältettyä potentiaaliset häiriöt toiminnassamme. Sopimuksen sisältö saatiin kasaan nopeasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Työ sujui sovitussa aikataulussa ja joustavasti.”

Jukka Korpio, toimitusjohtaja

Lue lisää Finnstaplesista: www.finnstaples.fi

TVA Logistic Oy

TVA Logistic Group on Latviasta lähtöisin oleva mm. kuljetus-, huolinta- ja varastointipalveluita tarjoava konserni. Konsernilla on yhtiöitä ja toimintaa Venäjällä, Latviassa, Suomessa, Valkovenäjällä ja Kyproksella. Yhtiö tarjoaa kuljetuksia kaikkialle Euroopassa, Venäjällä, Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Kuljetuspalveluihin kuuluvat mm. maantie-, rautatie- ja merikuljetukset sekä mm. vaarallisten aineiden kuljetukset sekä ylileveät kuljetukset. TVA Logistic Oy on Finaintel Oy:n tilintarkastusasiakas.

Lue lisää TVA Logisticista: http://eng.tva.lv

Sontek Oy

Sontek on mm. konesalipalveluihin ja IT-ohjelmistoihin erikoistunut konserni. Konserniin kuuluu mm. Datacenter Finland Oy ja Gredi Oy ja konsernin liikevaihto on n. 15 Meur. Sontek on ollut perustamisestaan lähtien kovassa kasvussa niin orgaanisesti kuin yritysostoinkin. Kova kasvu on tuonut haasteita niin laskentamielessä kuin yrityksen talouden ohjauksessa ja johtamisessa sekä konsernirakenteen hallinnassa.

Autoimme Sontekia, kun sen konsernirakenne toi ensimmäisen kerran lakisääteisen velvoitteen laatia konsernitilinpäätös. Kun Sontekin omat henkilöstöresurssit asettivat haasteita laskennan käytännön toteuttamiseen, laadimme Sontekille konsernitilinpäätöksen kahdelta vuodelta (laki vaatii myös vertailutiedot) ja konsernin rahoituslaskelman. Ulkoistuspalvelumme kautta olemme auttaneet säännöllisesti Sontekia konsernilaskennan ja konserniraportoinnin toteuttamisessa, konsernin rullaavassa ennusteprosessissa, budjetoinnissa sekä konsernitilinpäätöksen laatimisessa.

Olemme auttaneet Sontekia myös liiketoimintojen ja konsernirakenteen analysoinnissa ja uudelleenjärjestelyssä, sekä yritysjärjestelyissä. Palveluihimme Sontekille on kuulunut myös konserniraportoinnin prosessien kehittäminen.

"Olen erittäin tyytyväinen saamaamme palveluun Finaintel Oy:ltä, toimeksiannon mukaiset palvelut toteutettiin juuri niin kuin oltiin sovittu. Saimme Finainteliltä arvokkaita neuvoja konserniraportointimme edelleen kehittämiseksi."

Tero Hongisto, talousjohtaja

Lue lisää Sontekista: www.sontek.fi

Gateway Technolabs Finland Oy

Gateway Technolabs Finland Oy on suomalaisten omistajien (mm. Pentti Heikkinen) ja Gateway Technolabs Groupin omistama yritys. Gateway Technolabs Group toimii yli 30 maassa yli 5 mantereella. Gateway Technolabs Finland Oy tarjoaa IT-palveluita mm. tuotekehityspalveluita, projektipalveluita ja testauspalveluita. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pentti Heikkinen, joka on aiemmin toiminut mm. Tietoenator Oyj:n toimitusjohtajana. Gateway Technolabs Finland Oy on Finaintel Oy:n tilintarkastusasiakas.

Lue lisää Gateway Technolabsista www.gatewaytechnolabs.fi

Teknos Group Oy

Teknos -konserni on erikoistunut maalien ja muiden pinnoitteiden valmistukseen. Teknoksella on konserniyhtiöitä Suomen lisäksi Skandinaviassa, Saksassa, Puolassa, Venäjällä ja Iso-Britanniassa, Irlannissa, Sloveniassa, Ukrainassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto on n. 300 MEUR ja konsernin palveluksessa toimii noin 1.200 henkilöä.

Olemme auttaneet Teknosta sen strategisen ohjauksen mittariston luonnissa sekä sen sitomisessa palkitsemiseen ja johtamiseen. Lisäksi olemme tehneet Teknokselle analyysin heidän sisäisestä ja ulkoisesta hinnoittelustaan ja auttaneet heitä sen kehittämisessä.

Lue lisää Teknoksesta: www.teknos.fi

SPM Instrument Oy

SPM Instrument Oy kuuluu SPM Instrument International –konserniin, jonka emoyhtiö on Ruotsissa. Konsernilla on yhtiöitä 14 maassa ja toimintaa yli 50 maassa. SPM Instrument kehittää ja valmistaa ennakoivan kunnossapidon mittalaitteita ja järjestelmiä, sekä tarjoaa näihin liittyvää asiantuntemusta. SPM Instrument Oy on Finaintel Oy:n tilintarkastusasiakas.

Lue lisää SPM Instrumentista: www.spminstrument.fi

Birdman Oy

Birdman Oy on erikoistunut hyppypukuihin (skydiving) ja niihin liittyviin tekstiileihin. Kun Birdman oli kovien kasvuhaasteiden edessä, autoimme Birdmania rakentamaan sisäisen laskennan, talousprosessit ja raportoinnin auttamaan yhtiön johtoa yrityksen johtamisessa. Olimme muutenkin tukena yhtiön taloudellisessa johtamisessa ja Talousjohtajapalvelumme kautta tuimme liiketoimintaa mm. budjetoinnin ja taloudellisen seurannan ja analysoinnin kautta.

Lue lisää Birdmanista: www.bird-man.com 

Lääketeollisuuden yritys

Teimme Due Diligence- ja arvonmääritystoimeksiannon lääketeollisuuden alalla toimivaan yritykseen. Yritys muodostaa konsernin, jonka emoyhtiö sijaitsee Suomessa ja tytäryhtiöt Sveitsissä, Saksassa ja Italiassa. Toimeksiantajanamme oli Isossa Britanniassa toimiva yritys, jossa on venäläistaustainen omistus. Toimeksianto tehtiin osakekauppaa varten ja toimeksiantaja oli prosessissa ostajan ominaisuudessa.

Kylmätekniikan valmistus- ja projektiliiketoiminnan yritys

Teimme Financial Due Diligence- ja arvonmääritystoimeksiannon suomalaiseen kylmätekniikan valmistus- ja projektiliiketoiminnan alalla toimivaan yritykseen. Toimeksiantajanamme oli Isossa Britanniassa toimiva yritys, jossa on venäläistaustainen omistus. Toimeksianto tehtiin yrityskauppaa varten ja toimeksiantaja oli prosessissa ostajan ominaisuudessa.

Elintarvike- ja ravintola-ala

Kyseinen yritys on erikoistunut konditoria- ja ravintolatoimintoihin. Omistajilla oli jo kahvilatoimintaa aiemmin ja kun he olivat harkitsemassa yritystoiminnan laajentamista ravintolatoimintaan, teimme heille investointikohteen kannattavuus- ja rahoitusanalyysin. Tämä oli auttamassa heitä laajennetun yritystoiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Analyysi auttoi heitä myös rahoituksen saamisessa investointihankkeeseen. Alkuperäisen investointihankkeen toteutuksen jälkeen olemme auttaneet yritystä Talousjohtajapalvelumme kautta myynnin ja liiketoiminnan kehityksessä ja liiketoiminnan kannattavuuden seurannassa.  

Tietoteknisten välineiden kauppa

Kyseinen yritys on erikoistunut tietoteknisten välineiden myyntiin. Yritys oli tekemässä yritysostoa ja hakemassa rahoitusta siihen. Teimme yritykselle investoinnin kannattavuus- ja rahoitusanalyysin, jossa kävimme läpi liiketoiminnan kannattavuuteen ja rahavirtoihin sekä yritysoston rahoitukseen liittyvät asiat.   

Kauneudenhoitoala

Kyseinen yritys on erikoistunut mm. kosmetologisiin hoitoihin. Yritys oli laajentamassa toimintaansa yritysostolla. Teimme yritykselle investointikohteen kannattavuus- ja rahoitusanalyysin sekä ostokohteen arvonmäärityksen. Tämä oli auttamassa yritystä laajennetun yritystoiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Analyysi auttoi heitä myös rahoituksen saamisessa investointihankkeeseen.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää tekemistämme toimeksiannoista.